متال دیگ-دی اریتور

مزایای دی اریتور متال دیگ :

*مخزن ذخیره اصلی از ورق مخصوص ساخت مخازن تحت فشار وحرارت استانداردDIN17155 17MN4به صورت استوانه افقی, سر وته عدسی لبه بلند پرس شده فشارقوی می باشد.

*دستگاه دارای دریچه منهول(15×11اینچ) وهندهول(8×6اینچ)از نوع مناسب مخازن تحت فشار(بیضی شکل) می باشد.

*گرم کردن وهواگیری کامل آب با اختلاط سریع آب وبخار درقسمت اسکرابرتامین میشود.

*حداقل ارتفاع وفضای موردنیازباطرح بی نظیر این نوع دی اریتور تامین شده است.

*نصب ساده وارزان نتیجه عرضه دی اریتور به صورت کامل می باشدکه شامل کندانسر ونت ازجنس فولاد ضدزنگ304,اسپری والوها,شیرکنترل آب ورودی,اورفلوتراپ,ترمومتر, سوپاپ اطمینان,فشارسنج آب وبخار,شیروشیشه های آبنما,شیرهواگیری,شیرتخلیه,فلوترالکتریکی,مبدل حرارتی وپمپ سیرکوله آب می باشد.

*حداکثر راندمان هواگیری با گرم کردن اولیه آب تاحدود درجه حرارت بخار درپیش گرم کن حاصل می شود.

*حداقل اتلاف بخار که نتیجه استفاده ازکندانسور ونت مخصوص می باشد.

جریان آب : آب سرد ورودی ابتدابه محفظه اسپری والو وارد شده وتوسط اسپری والوهای مخصوص به صورت صفحات مخروطی از داخل کندانسورونت به محفظه بخار قسمت پیش گرمکن اسپری می شود,درنتیجه اکثرگازهای خورنده قبل از برخوردآب باسطوح فولادی ازآن جدا می شوند.این آب داغ که تاحدی هواگیری شده از قسمت اسکرابرعبورکرده ,هواگیری کامل براثراختلاط آب بامقدار زیاد بخار انجام می گیرد.

جریان بخار: بخاربه طوریکنواخت ازمیان لوله توزیع کننده بخار به قسمت اسکرابر دی اریتورواردشده,باسرعت زیاد با آب داغی که تاحدی هواگیری شده واز محفظه پیش گرمکن به قسمت اسکرابروارد می شودبرخورد می کند.این برخورد واختلاط درشرایط بار بسیارکم نیزصورت می پذیرد.این مرحله به طورمکانیکی آخرین مقدارباقیمانده گازهای غیرقابل تقطیر را ازآب جدا می سازد,بنابراین آب خارج شده ازقسمت اسکرابرعاری از کلیه گازهای غیرقابل تقطیرمی گردد.بخارجداشده ازآب خروجی اسکرابر به داخل پیش گرمکن واردشده,سیکل ادامه می یابد.بیشتراین بخار به غیر از مقدارکمی که جهت خار ج کردن گازهای غیرقابل تقطیربه هوای خارج تخلیه می شود,درکندانسورتقطیر می گردد.

کندانسور د اخلی ونت : کندانسور داخلی ونت ازفولاد ضدزنگ ساخته می شود وزیر اسپری والوها,جایی که گازهای غیرقابل تقصیرازپیش گرمکن جداشده وقبل از تخلیه شدن به هوای خارج متمرکز می شوند,قرار دارد.

بازدیدها: 0

فهرست