متال دیگ-فیلترشنی

کلیه سیلیس های ریخته شده در فیلترهای شنی متال دیگ جمعا به ارتفاع یک متر خواهد رسید که این عدد به ظرفیت فیلتر متال دیگ ربطی ندارد چون پس از آزمایشاتی که روی فیلترهای شنی متال دیگ انجام شده است این موضوع به اثبات رسیده که از یک ارتفاعی به بعد مواد بکار برده شده درفیلترهای توانایی تصفیه بیشتر آب را ندارند وماکزیمم ارتفاع 1.5 متر برآورد شده است وبا درنظرگرفتن بستر فیلتر وپخش کننده شن هایی با دانه بندی ریزتر سطح بیشتری را فراهم می کنند و درنتیجه بیشتر آلودگی آب را می گیرند. اما به انرژی پمپاژبیشتری برای انتقال سیال نیاز دارند. درهرصورت در اکثرفیلترهای شنی \ از رنگ دانه های0.2 تا 1.2 میلی متر استفاده می شود.ذرات بزرگتر از100میکرومتر تمایل به بستن منافذ فیلتراسیون دارند.

بازدیدها: 1

فهرست