متال دیگ -منبع کویلدار

مطابق باطرح بل اند گاست آمریکا بادرنظرگرفتن کلیه جوانب مهندسی واستانداردهاجهت تهیه آب گرم مصرفی به وسیله بخار با آب داغ طراحی شده اند.ارایه دستگاهها دراندازه ودبی های مختلف ,جوابگوی اغلب نیازهادر زمینه های مختلف می باشد.نصب دستگاه ساده بوده, باضمایم وشیرآلات مورد نیاز به صورت کامل عرضه می گردد.منابع کویل داربخارگستر طبرستان ترکیبی از دوام وطرح اختصاصی متال دیگ را ارایه نموده جهت استفاده در مراکزعلمی ,هتلها, بیمارستانها ,مجتمعهای مسکونی ,تجاری واداری ,موسسات ومراکز مختلف صنعتی بسیارمقرون به صرفه می باشد.علاوه برطرح ونقشه متمایز ,بهره گیری از برترین تجهیزات ساخت,ونوع عدسی های فشارقوی بکار رفته مطابق آخرین نسخه استاندارد توسط دستگاههای پرس ولبه زن عدسی پیشرفته از مزایای ویژه منابع کویلدار متال دیگ می باشند.منابع کویلدار ساخت کارخانجات متال دیگ دارای مشخصات عمومی ذیل می باشند:

بازدیدها: 0

فهرست