اصول ساختاری دیگهای بخار و آب داغ

سیستم لوله های دیگ بخار

شبکه لوله کشی باید طوری نصب گردد که

الف – خطر یخبندان لوله ها در بین نباشد.

ب – لوله انبساط مربوطه به طور تصادفی بسته نشود

 – زیر آب و تاسیسات تخلیه دیگ بخار متال دیگ www.metaldig.com

– هر مولد بخار با فشار کم یا دیگ آب داغ متال دیگ باید دارای زیر آب جداگانه با لوله و شیر تخلیه باشد که با مولدهای بخار با فشار زیاد و متوسط تطبیق نماید.

 – لوله های آب رسانی

آب ورودی نباید مستقیماً برروی قسمت هایی که در معرض تابش مستقیم حرارت کوره متال دیگ قرار دارند جاری گردد.

– در جایی که آب رسانی کلی یا کمبود آب مولد بار یا دیگ آب داغ متال دیگ به وسیله دیگ شبکه تحت فشار تامین شود لازمست این شبکه به دستگاه آب رسانی دیگ مربوط گردیده و مستقیماً به خود دیگ متصل نگردد.

مولدهای بخار با فشار کم و دیگهای آب داغ بخار گستر طبرستان www.bokhargostar.com آب گیری نباید از مجاری آب پرکن یا شیشه های ایکه برای منبع ماده در ‎  ‎ آب‎نما یا شیرهای‎کنترل سطح‎آب تعبیه‎شده‎صورت‎پذیرد.

 – دستگاه های خود کار آب رسانی و قطع سوخت

– هر مولد بخار با دستگاه سوخت گیری خودکار باید مجهز به دستگاه خود کار آب رسانی یا وسیله خود کار قطع سوخت باشد به طوری که وقتی سطح آب داخل مولد یا دیگ متال دیگ به پایین ترین حد مجاز رسید:

الف- سوپاپ یکطرفه آبگیری نتواند از طریق محفظه شناور آب را به داخل دیگ متال دیگ برساند.

ب – دستگاه به طور خود کار یکی از سه عمل زیر را انجام دهد.

۱ – سوخت را قطع کند.

۲ – آب به مقدار لازم به دیگ متال دیگ برساند.

۳ – همزمان با قطع سوخت آب گیری نماید.

 ‎ ‎بهره برداری و مراقبت دیگ بخار  و دیگهای آب داغ متال دیگ

 – کلیات

– مولدهای بخار متال دیگ اعم از اینکه تغذیه سوخت آنها به طور دستی یا خودکار باشد مادامی که در جریان بهره برداری هستند باید همواره تحت نظارت صحیح و مناسب قرار داشته باشند.

– کارکنان و متصدیان بهره برداری ومراقبت مولدهای بخار و دیگهای آب داغ بایستی داری صلاحیت کافی و صاحب تجارب و معلومات فنی باشند.

– فقط کارکنان مامور رسیدگی و تعمیر دیگ و کسانی که مستقیماً با قسمت تولید نیرو ارتباط دارند و اشخاصی که در معیت افراد مجاز و صلاحیتدار هستند حق ورود به دیگ متال دیگ را دارند.

– مقدمات برای راه اندازی دیگ بخار متال دیگ

– قبل از آنکه مولدهای بخار جدید یا تعمیر شده مورد استفاده قرار گیرند باید داخل و خارج آنها کاملاً معاینه شوند به طوریکه اطمینان حاصل شود که :

الف – کسی در داخل دستگاه نباشد.

ب – هیچگونه ماده خارجی و ابزار در آن باقی نمانده باشد.

ج – کلیه لوازم و ضمائم لوله کشی ها کاملاً آماده به کار باشند.

د – کلیه دهانه ها و مجاری تخلیه و دریچه های بازدید بسته باشند.

هـ- لوله های مربوط به دریچه های اطمینان – فشار سنج های بخار و همچنین لوله های مربوط به منبع آب رسانی باز باشند.

– قبل از باز کردن شیرهای آبرسانی برای پرکردن مولد شیر تخلیه هوا باید باز باشد تا هوای موجود به آسانی تخلیه گردد..

– قبل از روشن کردن اجاق باید دیگ را تا سطح مجاز تولید بخار یا بالاتر از آن از آب پرنموده باشند.

  – گرم کردن دیگ بخار و دیگهای آب داغ متال دیگ

گرم کردن مولدها همواره باید به آهستگی و ملایمت و بدون مصرف سوخت زیاد صورت گیرد. رعایت این موضوع مخصوصاً درمورد مولدهای بخار نو یا مولدهایی که به تازگی نصب شده باشند لازمست به نحوی که همه قسمت ها بطور یکنواخت گرم شده و از اثرات انبساط ناشی از گرم شدن شدید جلوگیری به عمل آید.

قبل از آتش کردن اجاق دستگاه های تنظیم ورود هوا و خروج دود باید باز باشد.

– در صورتی که چند مولد بخار به دودکش مشترکی متصل باشند وقتی که یکی از این مولدها را بخواهند روشن کنند باید کلیه دریچه ها و تنظیم کننده های دود و هوای مولدهای خاموش مربوط به این دودکش بسته باشد .

– اگر ذغال یا چوب به عنوان سوخت در مولدها مصرف شود باید از به کار بردن سوختهای مایع یا سایر مواد قابل  ‎ اشتعال که موجب انفجار یا پس زدن شعله گردد خودداری گردد .

– چیدن و آماده کردن آتش گیرانه های مقدماتی در مولدهایی که مصرف چوب یا ذغال داشته و تحت تعمیر یا خارج از سرویس هستند باید ممنوع شود تا از خطرات احتمالی برای کارگران در صورت روشن شدن اجاق قبل از آنکه مولد آماده بکار باشد جلوگیری به عمل آید .

قبل از روشن کردن آتش در مولدهای با سوخت های نفتی لازمست آتش کار شخصاً اطمینان حاصل کند که :

الف – در کف اجاق و اطراف سوخت پاشها یا در جلو دستگاه مواد نفتی وجود نداشته باشد.

ب – به منظور خارج ساختن هرگونه بخار یا گازی که ممکن است موجب انفجار گردد فضای اطاق بخوبی تهویه شده باشد.

در صورتی که نفت – گاز – گردذغال یا پوشال و امثال آن به عنوان سوخت در مولد مصرف شود باید-

الف – صفحات تنظیم خروج دود به اندازه کافی باز شوند تا عمل مکش به آرامی انجام گرفته و در ضمن از پس زدن شعله جلوگیری شود.

ب – در صورتی که سوخت پاش مجهز به گیرانه دائم یا وسیله خودکار لازم برای آتش زدن نباشد توسط مشعل های دستی که دسته آنها به اندازه کافی طویل باشد روشن گردد.

– در صورتی که اجاق دارای پیش از دو سوخت پاش گاز یا نفت باشد لازمست ابتدا سوخت پاشی که در وسط قرار دارد روشن شود.

 – شروع بهره برداری از دیگ بخار متال دیگ

-وقتی مولد گرم شد باید:

الف – سطح آب شیشه های آب نما به وسیله شیرهای کنترل سطح آب آزمایش شود.

ب – شیر تخلیه هوا پس از چند دقیقه خروج بخار بسته شود.

ج – زیر آب ازنظر وجود نشت مورد بازدید قرار گیرد.

د – فشار بخار را به آهستگی افزایش دهند.

– برای وارد ساختن بخار متال دیگ در لوله ها و اتصالات سرد بایستی شیرهای مربوطه به آهستگی باز شوند تا حرارت آنها بتدریج بالا رود.

وقتی فشار بخار در مولد به میزان فشار لازم (فشار گاز) رسید لازمست –

الف – سوپاپ های اطمینان با دست امتحان شوند.

ب – لوله خروجی دود بین مولد و دود کش اصلی باید کاملا باز باشد.

ج – شیر سد کننده مابین مولد بخار و لوله های اصلی بعدی به آهستگی باز شود و چنانچه از شیر یک طرفه استفاده می شود شیر بخار باید به نحوی باز شود که صفحه شیر بطور خود کار و به آهستگی بالا رود و در جایی که از شیر یک طرفه استفاده نمی شود شیر سد کننده بخار با نهایت آهستگی باز گردد تا فشار مولد بخار متال دیگ با فشار سایر مولدهایی که در مدار قرار دارند برابر شود.

– شیرها – آب نماها – فشار سنج ها – لوله ها و نیز کلیه متعلقات مولد باید در تمام مدت بهره برداری تحت مراقبت قرار گیرند و نتایج بازدید در فرمهای مخصوص کتباً ضبط و نگاهداری گردد.

– صفحات مدرج و شیشه های وسایل اندازه گیری فشار – شیشه های آب نما متال دیگ و دماسنج ها باید تمیز و قابل رویت نگهداری شوند.

 – مراقبت از آتش دیگ بخار متال دیگ

– اگر شعله برگشت نماید سوخت آتشدان باید کاملاً قطع شود و قبل از آتش کردن مجدد باید آتشدان را کاملاً تهویه نمود.

در مورد سوخت ذغالی و تغذیه دستی سوخت، متصدیان مربوطه باید-

الف – قبل از ریختن سوخت جدید و یا به همزدن سوخت داخل آتشدان اطمینان حاصل کنند که دریچه های دود باز باشد.

ب – در موقع باز کردن دریچه آتشدان پشت آن به قسمتی بایستند که در اثر برگشت شعله به متصدیان مربوطه آسیبی نرسد.

– وقتی که مقدار زیادی ذغال یک جا در آتشدان ریخته می شود باید در وسط آن منافذی تعبیه گردد که گازهای حاصله به سهولت از آن گذشته و مشتعل شوند تا برگشت شعله ایجاد نشود.

– رابطهای آتش نباید روی کف موتور خانه متال دیگ یا در فاصله بین مولدها گذاشته شود بلکه باید آنها را در محل مخصوص طوری قرار داد که قسمت های داغ آن در دسترس نباشد.

– وقتی که مولدها دارای گیرانه باشند و دائماً کار می کنند باید در هر پست کار لااقل یک مرتبه دوده گیری شوند.

‎بخواهند موقتاً کوره را استفاده روشن‎ موقعی که نگهدارند (زنده ) لازمست که –

الف – دریچه هواکش خاکستردان را کاملاً ببندند.

ب – دریچه آتشخانه کمی بازباشد به طوری که مختصر هوایی به بالای سوخت برسد.

ج – دریچه های کشویی دودکش برای کشش و تخلیه گازها کمی باز باشند.

– سوخت پاشهای مواد نفتی یا گاز جز در مواردی که مجهز به شیرها و وسایل تنظیم خود کار هستند ودر موقع خاموشی ورود سوخت را بکلی می بندند لازمست:

الف – مراقبت به عمل آید که در موقع پاشیدن مواد نفتی یا گاز شعله وجود داشته باشد.

ب – چنانچه سوخت پاشی احیاناً متوقف گردد باید شیر ورودی سوخت فوراً بسته شود و فضای داخل کوره و مجاری مربوطه قبل از اشتعال مجدد تهویه کامل گردد..

موقعی که بخواهند میزان حرارت را در یک کوره با مواد نفتی یا گاز یا گرد ذغال تغییر دهند لازمست که-

الف – قبل از زیاد کردن مقدار سوخت کشش هوا را زیاد نمایند.

ب – قبل از کم کردن کشش هوا میزان سوخت را کم نمایند.

– دریچه های اطمینان یا دریچه های انفجار متال دیگ لازمست همیشه به وضع آزاد و آماده به کار نگاهداری شوند و لااقل هر ۲۴ ساعت یک بار آزمایش گردند.

– در صورتی که مولد دارای کاربرد ویژه ای نیز باشد (مانند ری کاوری بویلر متال دیگ و غیره ) سوخت باید از نظر غلظت درجه حرارت و رطوبت هر ساعت مورد آزمایش قرار گیرد و مراتب در فرمهایی مربوطه یا دفاتر مخصوص درج گردد.

– در سیستمهای گاز سوز متال دیگ باید توجه مخصوص به عمل آید که در هیچ یک از لوله ها، اتصالات و شیرهای گاز رسانی نشت گاز وجود نداشته باشد.

– در مولدهایی که با نفت مشعل یا مازوت کار می کنند و طبعاً پیش گرم کن سوخت مورد استفاده قرار می گیرد متصدیان مربوطه باید آگاهیهای لازم را در این زمینه داشته باشند.

– تدابیر لازم به منظور محفوظ نگاهداشتن سوخت از آلوده شدن به مواد خارجی که یکی از عوامل ایجاد دوده سوخت و کک در جلو کوره می باشد اتخاذ نمایند.

  – سطح آب

به منظور اطمینان از نگاهداری صحیح آب در دیگ بخار متال دیگ متصدی لازم است:

الف – در ابتدای هر پست و همچنین چند دفعه در ضمن پست سطح آب را به وسیله شیشه آب نما و شیرهای کنترل سطح آب رسیدگی نماید و شیرهای شستشوی آب نما را باز کند تا از ارتباط صحیح لوله ها اطمینان حاصل نماید.

ب – سطح آب را در شیشه های آب نما دائماً مورد نظر قرار دهد.

– شیشه های آب نما را باید تمیز نگاهداری و در صورت احتیاج آنرا تعویض نمایند به طوریکه سطح آب به سهولت تشخیص داده شود و پس از نصب شیشه جدید و قبل از راه دادن آب مختصری آنرا توسط بخار متال دیگ گرم نمایند (برای تمیز کردن شیشه آب نما باید آن را از محل نصب جدا نمود.).

– موقعی که سطح آب در شیشه آب نما دیده نشود و یا باز کردن شیر کنترل سطح آب معلوم گردد که سطح آب پایین افتاده لازم است فشار و نیروهای وارده به مولد به طور تدریجی کاسته شود و به هیچ وجه درصدد نباشند که با زیاد کردن آب ورودی سطح آب را دفعتاً بالا بیاورند و یا دریچه های اطمینان را به منظور تخفیف فشار باز نمایند.

 – تقلیل فشار و خارج کردن دیگ بخار متال دیگ از سرویس

در موقع پایین رفتن سطح آب برای پایین آوردن بدون خطر فشار مولد بخار رعایت نکات زیر ضرورت دارد :

الف – موقعی که از گازهای زائد یا پس مانده دستگاه های دیگر استفاده به عمل آید آنها را در صورت امکان از مسیر میان بر رد کرده و مستقیما داخل دودکش نمایند.

ب – تمام دریچه های ورود هوا بسته شود آتش را بپوشانند.

ج- درمورد دیگهای با ذغال سنگ هواکش زیر دیگ متال دیگ بسته شود ..

– پس از آنکه مولد خنک شد و از فشار افتاد به طوری که هیچ فشاری نداشته باشد شیرهای آب رسانی بطور ملایم بسته شده و مولد را از سرویس جداکننده و دقیقاً آن را مورد بررسی قرار دهند تا علت پایین افتادن سطح آب معلوم گردد و دقت نمایند مبادا صدمات دیگری نیز وارد شده باشد و در هر حال اقدام به تنظیم و یا تعمیرات لازم بنمایند.

 – کف کردن و سر رفتن آب دیگ متال دیگ

چنانچه آب در دیگهای بخار متال دیگ کف کند و همراه بخار داخل لوله ها مصرف گردد لازمست : –

الف – شیر اصلی خروج بخار متال دیگ را ببندند آتش را تنظیم کنند و شیر تخلیه هم سطح اگر وجود داشته باشد باز نمایند.

ب – چنانچه آب به مقدار کافی درمولد وجود داشته باشد شیر زیر آب را چندین مرتبه موقتاً باز وبسته کرده آب تازه متناوباً وارد نمایند به طوریکه قسمتی از آب دیگ متال دیگ تعویض شود چنانچه تدابیر فوق موثر واقع نگردد مولد را از بهره برداری خارج نمایند تا اصلاحات لازم به عمل آید.

– چنانچه آثار وجود روغن در مولد دیده شود در صورتی که شیر تخلیه هم سطح آب وجود داشته باشد باید آنرا بازکنند تا روغنهای گسترده خارج شود و چنانچه از این عمل نتیجه گرفته نشد باید هر چه زودتر و بااحتیاط لازم دستگاه را خاموش نموده و داخل مولد متال دیگ را بامحلول سودا بشویند.

بازدیدها: 0

فهرست