عوامل انفجار دیگ بخار

عوامل انفجار دیگ بخار

مهمترین عامل در انفجار دیگ بخار عمل نکردن به موقع کنترل کننده های سطح آب بدلیل خرابی که ناشی از گیر کردن شناور، رسوب گرفتن مجاری اتصال کنترل سطح آب به بدنه دیگ بخار ، خرابی آهن رباها و سوئیچ ها یا اتصال سیم های رابط سوئیچ ها می باشد. که باعث می گردد مشعل روشن بماند و علی رغم پائین آمدن سطح آب در دیگ  بدلیل خرابی کنترل کننده های WWW.metaldig.com روشن نشده و سطح آب همچنان پایین برود تا حدی که لوله ها و کوره بدون آب بمانند و بدلیل سرخ شدن آنها و اینکه آن ها تحت فشار خارجی هستند خیلی سریع دفرمه شده و باعث خطر و ایجاد انفجار شود.

بنابراین باید مواره از عمل کرد کنترل کننده های سطح دیگ بخار اطمینان حاصل نمائیم.

عامل بعدی انفجار در دیگ های بخار خرابی کلید های فشار و شیر اطمینان وعمل نکردن به موقع آن ها می باشد زمانی که فشار از حد متعارف خود بالا تر برود شیر، که همین عامل باعث بالا رفتن فشار درون دیگ زمانی که فشار داخل  از حد متعارف و فشار کاری تعریف شده آن بالا برود شیر اطمینان باید  . اطمینان خراب باشد و به موقع عمل ننماید فشار به حدی بالا می رود که باعث انفجار دیگ می شود.

جهت جلوگیری از ایجاد خطر و انفجار باید تنظیمات لازم با توجه به فشار طراحی دیگ متال دیگ و فشار مورد نیاز کاری توسط نفرات متخصص این کار تنظیم شده و آموزش های لازم برای نگهداری تجهیزات کنترل سطح آب، پرشرسوئیچ ها و شیر اطمینان به اپراتور دستگاه داده شود.

در تنظیمات کنترل کننده سطح آب معمولا سه سطح آب برای دیگ بخار متال دیگ تعریف می شود:

  1. سطح آب نرمال
  2. سطح کم آبی
  3. سطح نبود آب

وقتی آب از سطح نرمال تعریف شده کمتر شود و به حد کم آبی برسر لول کنترل به پمپ تغذیه فرمان کار داده و با رسیدن مجددا آب به حد نرمال پمپ خاموش می گردد. و اگر در این مرحله برای آبگیری آب جبرانی دیگ بخار مشکلی وجود داشته باشد و عمل آبگیری انجام نشود فشار داخل دیگ بالا رفته و اگر این اتفاق نیز رخ ندهد سطح آب همچنان در داخل دیگ کم شده دمای اگزوز بالا رفته و کنترل کننده دما و پرشر سوئیچ فرمان خاموشی مشعا را صادر می کنند.

در صورت عدم انجام مراحل فوق به هر دلیلی انفجار اتفاق می افتد.

دریچه های بازدید و انفجار

کلیه مولدهای بخار و متعلقات آنها می بایستی بر حسب مورد مجهز به دریچه های آدم رو متال دیگ – دست رویا هرگونه دریچه های بازرسی دیگر برای آزمایش و نظافت باشند (به استثنای بعضی انواع مخصوصی که احتیاج به چنین دریچه هایی ندارند.)

دریچه های آدم رو متال دیگ لازمست دارای وسعت کافی و لااقل به اندازه های زیر باشد اقطار ۳۰ و ۴۰ سانتی متر برای دریچه های بیضی شکل و قطر ۴۰ سانتی متر برای دریچه های دایره ای شکل .

دریچه های دست رو باید دارای ابعاد کافی برای دخول یکدست بوده و لااقل به اقطار ۹۰ میلیمتر و ۷۰ میلیمتر باشد.

درب نقاط متال دیگ که به وسیله دست تغذیه می شوند و کوچکترین بعد اجاق آنها ۶۰ سانتیمتر یا بیشتر است باید دارای شکل مناسب و اندازه کافی جهت ریختن سوخت و عملیات مربوطه بوده و ابعاد آن کمتر از اندازه های زیر نباشد: ۳۰ سانتیمتر در ۴۰ سانتیمتر برای دریچه های بیضی شکل و مستطیل و ۴۰ سانتی متر قطر برای دریچه های مدور.

دریچه های بازدید و آتشدان درمولدهای بخار که در ارتفاع کمتر از دو متر از کف دیگ متال دیگ خانه یا از سطح کار نصب شده و معمولا در موقع روشن بودن مولد از آنها استفاده می شود لازم است از خارج به داخل باز شود.

دیگهای بخار متال دیگ با سوخت مایع پودر ذغال و یا گاز لازم است دارای یک یا چند دریچه انفجار در بالاترین نقطه فضای احتراق باشد و چنانچه دریچه در ارتفاع کمتر از ۲ متر از کف یا سطح کار قرار گرفته باشد لازم است جلو آن حائل های سپرمانند برای حفاظت کارگران نصب نمایند.

اصول کلی دیگ بخار

چگونگی ساختمان دیگ بخار

– مولد بخار و لوازم مربوطه باید طوری طرح و ساخته شود که اولا برای کار مورد نظر مناسب باشد و ثانیاً دارای مقاومت کافی در مقابل فشارهای داخلی که تحت آن قرار خواهد گرفت باشد.

– علاوه بر مولد بخار متال دیگ،لوازم و اتصالات مربوطه نیز باید از مصالح مناسب ومرغوب و بدون عیب و با وزن و ضخامت کافی برطبق مشخصات فنی و استانداردهای شناخته شده و معتبر ساخته شده باشد.

– لوحه شناسایی دیگ بخار

-هر مولد بخار باید دارای لوحه فلزی نصب شده شامل اطلاعات زیر باشد

الف – نام موسسه سازنده ( متال دیگ ) www.metaldig.com .

ب – شماره ردیف موسسه سازنده .

ج – سالی که ساخته شده است .

د – حداکثر فشار موثر مجاز.

هـ – فشار آزمایش هیدرواستاتیک .

و – استانداردی که دیگ آبگرم یا بخار متال دیگ براساس آن ساخته شده است .

ز – نوع سوخت

لوحه شناسایی باید در جلوی دیگ و یا در محلی که به سهولت قابل رویت باشد نصب گردد و علاوه بر این مشخصات مندرج در لوحه شناسایی باید در محل مناسب دیگری نظیر اطراف دریچه آدم رو حک گردد

 – مدارک ومشخصات دیگ بخار

هر مولد بخار باید دارای گواهینامه ای که شامل کلیه مدارک و مشخصات فنی که از طرف سازنده بکار رفته و همچنین محاسبات فنی و ابعاد و اطلاعاتی که با لوحه شناسایی تطبیق نماید باشد.

گواهینامه مذکور باید شامل کلیه آزمایش های (مخرب و غیر مخرب ) که در حین ساختمان مولد بخار روی مصالح و خود آن بعمل آمده است باشد.

گواهینامه مذکور باید درتمام مدت در کارخانه نگهداری و در صورت مطالبه بازرسان کار ارائه گردد.

بازرسی دیگ بخار :

مولد بخار باید از داخل و خارج به وسیله بازرسان اداره استاندارد که از طرف مقام صلاحیت دار اجازه داشته باشند به ترتیب زیر بازرسی گردد.

الف – درحین ساخت .

ب – بعد از نصب و قبل از آنکه به کارانداخته شود.

ج – پس از هر نوع تعمیر اساسی یا تجدید ساختمان و قبل از راه اندازی مجدد.

د – منظماً در فواصل کمتر از ۱۲ ماه

در مورد مولدهای بخار متال دیگ با اجاق داخلی لازم است برای تسهیل عمل بازرسی قطعات شبکه و همچنین مقداری از بتن نسوز دور دهانه و قطعات دیگری که مزاحم بازرسی مورد نظر باشد برداشته شود.

برای آزمایش آبسرد (هیدرواستاتیک ) فشار آزمایش نباید از یک برابر و نیم حداکثر فشار موثر مجاز دیگ بخار متال دیگ تجاوز نماید و این آزمایش طبق ترتیباتی که از طرف مقام صلاحیت دار داده می شود باید صورت گیرد. علاوه بر آزمایش هیدرواستاتیک لازمست قسمت هایی که درآنها قطعات تقویتی جوشکاری شده و در آزمایش فوق معایب آنها معمولا ظاهر نمی گردد از طریق سوراخهایی که به این منظور در قطعات تقویتی تعبیه گردیده آزمایش لازم به عمل آید.

برای آزمایش هیدرواستاتیک دیگهای متال دیگ لازمست سوپاپ های اطمینان برداشته شود و محل آنها به وسیله در پوش با مقاومت کافی مسدود گردد.

پس از آزمایش آب سرد باید مجدداً سوپاپ های اطمینان را سوار نموده دستگاه را بافشار عادی مربوطه برای مطمئن شدن از صحت کار سوپاپ های اطمینان آزمایش نمود.

چنانچه در اثر بازرسی معلوم گردد که بکار انداختن دستگاه اطمینان بخش نیست و یا آنکه دستگاه مجهز به لوازم حفاظتی کامل نبوده و یا این لوازم به نحو صحیح تنظیم و ترتیب داده نشده تا زمانی که نقائص فوق الذکر مرتفع نگردد به کار انداختن دستگاه ممنوع خواهد بود.

در صورتی که در ضمن بازرسی معایب و فرسودگی هایی مشاهده گردد که احتمال انفجار دستگاه برود لازمست فشار مجاز دستگاه را به حد کافی تقلیل دهند تا از امکان خطر احتمالی جلوگیری شود و این تقلیل فشار باید با رعایت مدت کارکرد ومیزان فرسودگی دستگاه تعیین گردد.

نکاتی که در حین بازرسی باید رعایت شوند عبارتند از:

الف – امتداد شعله باید در محور کوره قرار گیرد.

ب- دستگاه های تنظیم کننده سطح آب در وضعیت پایین و بالا باید به نحو مطلوب عمل نماید ‎

ج – حصول اطمینان از احتراق کامل .

د – حصول اطمینان از صحت کار کلیه سیستمهای خود کار.

هـ – انجام سایر آزمایش های ضروری .

ولتاژ چراغهای الکتریکی دوره گرد یا ابزارهای برقی دستی که برای بازرسی یا تعمیرات مولد بخار متال دیگ به کار برده می شود نباید از ۲۴ ولت تجاوز کند.

مولد بخار با فشار متوسط وقوی

بخش یک – مرکز تولید بخار (موتورخانه متال دیگ )

مرکز تولید بخار با فشار قوی و متوسط لازم است در محل جداگانه ای به فاصله لااقل سه متر از بناهای دیگر بوده و با مصالح غیر قابل اشتعال ساخته شده باشد. محل مذکور و نحوه نصب مولد بخار باید قبلا به تایید مقام صلاحیتدار رسیده باشد.

بالا و اطراف مولد بخار لازمست دور از مواد سوختنی بوده و هیچگونه استفاده ای برای گذاردن و انبارکردن اشیاء ‎ از آن محل به عمل نیاید.

چنانچه در مجاورت مرکز تولید بخار محلی باشد که در آن مواد قابل انفجار و یا سریع الاشتعال به هر نحوی وجود داشته و یا تولید شود لازم است دیوار حد فاصل دو قسمت کامل و مقاوم و بدون هرگونه منفذ و معبر و بریدگی باشد.

در موتور خانه و همچنین در محل های زیرآب خاکستردان و معابر لوله های بخار تحت فشار و هر محل دیگری که خطر محصور شدن کارگران هنگام انفجار دستگاه در بین باشد لازمست لااقل دوراه خروج بدون هرگونه مانع وجود داشته باشد.

برای دسترسی مطمئن و راحت به شیرها و ستون های آب نما و وسایل تنظیم سایر متعلقات مولد بخار متال دیگ لازمست سکوها – راهروها و پلکانهایی ساخته شده باشد که از فلز یا مصالح غیرقابل اشتعال بوده و خطر لغزیدن کارگران درآنها وجود نداشته باشند..

سکوهای راهرو که در بالا و یا کنار یک دسته مولد بخار ساخته شده باشد لازمست دارای لااقل دو پلکان باشد که حتی الامکان از یکدیگر دور باشند.

موتور خانه متال دیگ باید به قدر کافی وسیع و مرتفع باشد و برای سهولت نصب و عمل شیرها و وسایل اطمینان و منضمات مربوطه لازمست سقف آن لااقل ۱۵ سانتی متر از بالای مرتفع‎ترین شیر و منضمات آن بلندتر و نیز ۸۰/۱ متر از کف مرتفع ترین سکوهای راهرو بالاتر باشد.

چاله کانال معبر لوله ها و محل خاکستر و غیره لازمست پوشیده یا به وسیله پاگیر کوتاه و نرده های فلزی محکم با ارتفاع مناسب محصور شود.

‎ پایه سازی و قطعات تکیه گاه مولدهای بخار باید طوری محاسبه و ساخته شده باشند که اولا درمقابل فشار حاصل از پی ریزی و حداکثر وزن دستگاه هنگام آزمایش های آب سرد و همچنین کشش و فشارهای مربوط به انبساط و انقباض های حرارتی مقاومت نماید. ثانیا طوری به یکدیگر مرتبط و متصل شده باشند که وزن نسبی آنها محفوظ بماند. ضمناً برای دیگهای افقی با طول زیاد استفاده از غلطک در زیر پایه های یکی از دوسر دیگ متال دیگ جهت سهولت عمل انبساط و انقباض و جلوگیری از تغییر حالت ضروری است .

چنانچه مولد بخار روی پایه و تکیه گاه های فولادی سوار شده باشند پایه ها و تکیه گاهها باید طوری ترتیب داده و یا عایق شوند که گرمای کوره نتواند مقاومت آنها را تقلیل دهد.

طرز نصب لوله های مولد بخار باید طوری باشد که با پیش بینی نمودن غلافها و بستهای فراخ عمل انقباض و انبساط لوله ها به آسانی صورت گیرد.

پایه های مولدهای بخار ایستاده می بایستی به وسیله قطعات فولادی به زمین مهار شده باشند

پوسته آبگیر دیگ بخار لازمست لااقل 45 سانتی متر بازمین فاصله داشته و زیر آن قابل بازدید باشد.

 – سوپاپ های اطمینان دیگ بخار متال دیگ

هر مولد بخار باید لااقل مجهز به یک سوپاپ اطمینان با رعایت شرایط زیر باشد.

الف – روی بدنه آن نصب شود.

ب – مستقیما و بلاواسطه به دیگ مربوط باشد.

ج – مابین آن و مولد بخار و همچنین پس از آن تا دهانه خروج بخار هیچگونه مانع و شیر دیگری قرار نگیرد.

سوپاپ یا سوپاپ های اطمینان باید جمعا بتوانند مقدار بخار اضافی را در حداکثر بار به راحتی تخلیه نمایند.

جنس نشیمن و صفحه سوپاپ های اطمینان باید از مواد مناسبی که در مقابل خوردگی و زنگ زدگی مقامت دارند ساخته شده و نشیمن مزبور طوری به بدنه سوپاپ محکم شده باشد که کنده شدن آن ممکن نباشد.

سوپاپ های اطمینان باید بارعایت شرایط زیر ساخته و نگهداری شوند:

الف– خرابی بعضی از قطعات مانع خروج آزاد کامل بخار اضافی از سوپاپ نگردد.

ب – در اثر عمل سوپاپ هیچگونه ضربه ای که مزاحم برای خود سوپاپ یا مولد باشد ایجاد نگردد.

ج – صفحه سوپاپ روی نشیمن بچرخد.

ماده سوپاپ‎های اطمینان باید:

الف – به طور روان و بدون ضربه کار کند.

ب – پلمپ گردیده یا بطریقی حفاظت شود که اشخاص غیر مجاز نتوانند آنرا از تنظیم خارج نمایند.

ج – مجهز به وسایل لازم برای برداشتن آن در مواقع آزمایش مولد باشد.

دهانه های تخلیه بخار سوپاپ های اطمینان و یا منتهی الیه لوله تخلیه آنها باید به ارتفاع کافی و بالاتر از محل کار کارگران قرار داده شده باشد به طوری که ارتفاع آنها از کف زمین یا سکو کمتر از سه متر نباشد.

چنانچه برای تخلیه بخار لوله ای به قسمت خروجی سوپاپ های اطمینان متصل شود باید:

الف- سطح مقطع داخلی دیگ متال دیگ لوله کمتر ازسطح مقطع دهانه خروجی سوپاپ های اطمینان نباشد.

ب – دارای مجرای فاضلاب باز به منظور تخلیه آزاد بخارهای تقطیر شده و جلوگیری از جمع شدن آب بروی سوپاپ اطمینان باشد.

وقتی که خفه کن روی سوپاپ های اطمینان به کاربرده شده لازمست :

الف – دارای مقطع خروجی کافی باشد تا فشار مخالفی که ایجاد می کند مزاحم عمل صحیح سوپاپ اطمینان نگردد.

ب – طوری ساخته شود که معبر بخار در نتیجه رسوبات حاصله تنگ نشود.

ج – صدای خروج بخار به سهولت بگوش متصدی دیگ برسد.

– بخار داغ کن (سوپر هیترهایی) که مجزا از مولد بخار نصب شده باشند لازم است مجهز به یک یا چند سوپاپ اطمینان نزدیک دهانه خروجی بخار باشند چنانچه بخار داغ کن بلافاصله متصل به لوله رابطی (کلکتور) بوده و جریان دائم بخار در آن برقرار باشد ممکن است سوپاپ های اطمینان را در هر نقطه از کلکتور قرار دهند.

– چنانچه بویلر بخار دارای پیش گرم کن آب (اکونومایزر متال دیگ ) باشد لازمست این قسمت نیز مجهز به یک سوپاپ اطمینان طبق شرایط (مواد ۳۹ و ۴۰ باشد).

  – شیرهای قطع جریان بخار متال دیگ

در مسیر هر لوله انشعاب بخار از مولد بخار باید شیرهای سد کننده بخار وجود داشته باشد که حتی المقدور در دسترس نصب شده باشد (به استثنای انشعابات دریچه اطمینان و بخار خشک کن ).

شیرهای سد کننده اصلی مولد بخار باید مجهز به وسایل فرمان سریع و مناسب طبق شرایط زیر باشد-

میله شیرهای مذکور باید به میزان کافی طویل باشند به نحوی که بتوان از داخل موتورخانه متال دیگ و یا خارج آن شیر را وسایل مکانیکی (چرخ دنده و زنجیر) بازو بسته نمود و در صورتی که بازکردن و بستن شیرهای فوق الذکر از خارج و از فاصله دور فرمان داده شود (تله کماند) باید یک وسیله دستی نیز به این منظور در محل محفوظ پیش بینی شود تا در موقع از کار افتادن دستگاه تله کماند مورد استفاده قرار گیرد.

– موقعی که دو یا چند مولد بخار به یک لوله اصلی متصل باشند باید روی لوله انشعاب اصلی مولد بخاری که دریچه آدم رو دارد و شیر سد کننده قابل قفل کردن که بین آنها یک قطره گیر نصب شده وجود داشته باشد لوله فاضلاب قطره گیر باید دارای مقطع کافی بوده و جریان آب در آن آزادانه انجام گرفته و قابل رویت باشد.

– در هر مورد که بعد از شیر سد کننده خطر تقطیر بخار وجود داشته باشد باید یک قطره گیر با لوله فاضلاب مناسب نصب گردد.

 لوله های منبع آب پرکن دیگ بخار

ماده ۵۲: قطر لوله های اتصال مولدهای بخار به منبع آب پرکن های مربوطه نباید از ۲۵ میلیمتر (یک‎اینچ ) کمتر باشد و لازمست مسیر آن حتی المقدور کوتاه و مستقیم گرفته‎شود.

در مولدهای بخار افقی لوله دار با برگشت شعله لازمست لوله هایی که بخار را از مولد به بالای منبع آب پرکن می برد از روی استوانه دیگ و یا از بالای صفحه های جلو و عقب استوانه گرفته شود و لوله ای که آب را از منبع آب پرکن به مولد می رساند لااقل پانزده سانتی متر پایین تر از محور استوانه وارد مولد شود.

– در دیگ بخار با کوره داخلی ورود آب باید در نقطه ای که لااقل ۱۵ سانتیمتر زیر پایین ترین سطح آب یا نزدیک آن باشد به عمل آید و در هر حال بیش از ۴۵ سانتیمتر بالاتر از سقف آتش خانه باشد.

– در هر جا که خم یا زانویی در لوله های آب رسان وجود داشته باشد لازمست برای سهولت تنظیف و گرفتن جرم آب به جای زانو چهارراه یا سه راه به کاربرده شود.

– منبع های آب پر کن لازمست مجهز به یک شیر زیر آب (تخلیه ) که با لوله به محل مناسبی منتهی می شود باشد.

– روی لوله های اتصال ما بین مولد بخار و منبع آب پرکن هیچگونه انشعابی به غیر از آنچه ذیلا گفته می شود مجاز نیست . تنظیم کننده بخار متال دیگ – تنظیم کننده تغذیه آب – زیر آب فشار سنج و وسائلی که مانع فرار فوق العاده آب یا بخار شود.

 – فشار سنج دیگ بخار متال دیگ

هرمولد بخار لازمست مجهز به یک فشارسنج بخار بوده و در محلی نصب شود که :

الف – محفوظ از لرزش باشد.

ب – وضع آن به راحتی قابل تنظیم باشد.

ج – قرائت آن از محلی که معمولا متصدی دستگاه در مقابل یا در پهلوی مولد می ایستد آسان و بدون مانع باشد.

– اتصال فشار سنجهای بخار باید به قسمت بخار متال دیگ مولد یا لوله اتصال بخار به منبع آب پرکن به وسیله یک سیفون به مشخصات ذیل به عمل آید.

الف– قطر کافی به طوری که لوله فشار سنج همیشه مملو از آب باشد.

ب – جداکردن آن از دستگاه میسر نباشد مگر:

۱ – به وسیله یک شیر سماوری دسته داری که دسته آن در موقع باز بودن شیر به موازات لوله رابط قرار گیرد.

۲ – در مورد مولدهای بخار با فشار ۳۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع یا بیشتر به وسیله یک شیر فلکه ای کشویی یا سوپاپی .

صفحه مدرج فشار سنج باید دارای مشخصات زیر باشد:

الف – اندازه صفحه و حروف و علامات به طوری باشد که تقسیمات ارقام و عقربه به راحتی لااقل از فاصله چهار متری برای شخصی که دید طبیعی دارد قابل تشخیص باشد.

ب – لااقل برای فشار معادل یک برابر و نیم و بلکه دو برابر فشار مجاز مولد بخار ساخته و مدرج شده باشد و صفحه مربوطه طوری نصب گردد که عقربه در موقع کار عادی در وضع قائم قرار گیرد.

ج – حداکثر فشار مجاز به رنگ قرمز روی صفحه مدرج نشان داده شود.

– کلیه فشار سنجهایی که در مرکز یا موتورخانه متال دیگ نصب می شوند از یک نوع و دارای صفحات متحدالشکل باشند.

هر مولد بخار باید دارای محل انشعاب مخصوص جهت یک فشار سنج آزمایشی با شیر قطع کننده باشد به دین منظور:

روی مولد بخار یک شیر سه راه گذاشته می شود که روی یک انشعاب آن فشار سنج اصلی وروی انشعاب دیگر شیر قطع کننده برای نصب فشار سنج آزمایشی قرار داده می شود.

-متال دیگ  – وسایل آب نما

هر مولد بخار باید دارای یک یا ترجیحاً دو آب نما باشد ( در دیگهای بخار متال دیگ تا ظرفیت 80 کیلو گرم یک آبنما و بالاتر از این ظرفیت دو الی سه آبنما تعبیه میشود ) و در این آب نماها مراتب و شرایط زیر رعایت شود:

الف – طوری قرار گیرد و یا با وسائلی مجهز شود که به سهولت توسط متصدی مربوطه قابل رویت باشد.

ب – در بالا و پایین دارای شیر زود بند باشد که به سهولت بتوان در صورت خرابی آن را از روی زمین بست .

ج – مستقیماً به بدنه مولد بخار توسط لوله هایی که قطر داخلی آن ها بیشتر از (یک اینچ ) نباشد متصل گردد.

د – مجهز به شیر تخلیه بوده و فاضلاب آن در محلی بدون خطر هدایت شود.

هـ – مجهز به فلوتر نمایشی به رنگ قابل رویت مناسب دیگری باشد تا کارگران را در صورت خرابی آن و یا خروج آب و بخار داغ حفظ نماید. بدون این که موجب اشکال خواندن و دیدن سطح آب گردد.

ز – لازمست حد مجاز سطوح پایین و بالای آب توسط علامت هایی روی لوله آب نما مشخص گردد.

آب نماها باید طوری نصب و مستقر گردد که چنانچه سطح آب در پایین ترین نقطه قابل رویت برسد هنوز آب به میزان کافی در دیگ برای جلوگیری از خطرات احتمالی وجود داشته باشد.

– شیرهای کنترل سطح آب دیگ بخار – متال دیگ

الف – مولد بخار متال دیگ باید لااقل مجهز به سه شیر کنترل سطح آب باشد و این شیرها در همان ارتفاع حد فاصل قسمت تحتانی و فوقانی شیشه آب نماها نصب شده باشند.

ب – وقتی که مولد بخار متال دیگ مجهز به دو آب نما با اتصالات مستقل بوده و فاصله افقی آنها از یکدیگر کمتر از هفتاد سانتیمتر نباشد در این صورت نصب شیرهای کنترل سطح آب اختیاری خواهد بود.

ج – شیرهای کنترل سطح آب برای مولدهایی که مجهز به سیستم کنترل خود کار سطح آب می باشند و همچنین مولدهای کوچک و کمتر از ۱۲۰ لیتر حجم لزومی ندارد ولی این قبیل مولدها باید مجهز به یک شیر آزمایشی در پایین ترین سطح مجاز آب باشند به طوریکه هر وقت باز کنند آب از آن جاری شود.

شیرهای کنترل سطح آب که بالاتر از سطح زمین و یا محل کار و دورتر از دسترس واقع شده اند باید مجهز به وسایل زیر باشند:

الف – دسته یا زنجیری که بطور دائم به آنها متصل بوده و بتوان شیرها را از پایین باز و بسته نمود.

.‎متناسب باشد‎ ‎ب- در حین بازکردن وسایل بخار برای حفاظت آن.

 – سیستم کنترل خود کار سطح آب دیگ بخار

مولدهایی که بعد از تصویب این آیین نامه ساخته و نصب می شوند باید مجهز به دو دستگاه سیستم خود کار (الکتریکی یا الکترونیکی ) کنترل سطح آب بخار متال دیگ باشد به طوریکه بتوانند مراحل زیر را کنترل نمایند:

الف – روشن کردن پمپ تغذیه جهت تامین کمبود آب و خاموش کردن آن بعد از تامین آب لازم

ب – در صورتی که پمپ تغذیه آب روشن نشده و سطح آب مولد از حد مجاز پایین تر برود سوخت مشعل قطع گردد.

ج – چنانچه پس از قطع سوخت باز هم پمپ عمل ننماید منجر به قطع و خاموش نمودن کل سیستم مشعل گردد

 – زیر آب یا لوله های تخلیه دیگ بخار

هر مولد بخار باید حداقل مجهز به یک لوله تخلیه یا زیر آب باشد که به پایین ترین سطح آب دیگ متال دیگ مربوطه بوده وروی آن یک شیر نصب شود تا به وسیله آن بتوان تمام آب دیگ را خارج نمود.

در صورتی که چند مولد بخار در یک محل نصب شده باشند و لوله های تخلیه آنها به یک مجرای مشترک متصل باشد به هریک از لوله های تخلیه دیگها باید مجهز باشد

دو شیر که به آهستگی باز شود با یک شیر آهسته و یک شیر تند باز شود یا یک شیر تخلیه که توسط کلید مخصوص بازو بسته شود و این کلید یگانه کلید تمام شیرهای تخلیه مولدها بوده تا فقط موقعی که شیر بسته باشد بتوان کلید را برداشت . .

-شیرهای زیرین لوله های تخلیه در مولد بخار متال دیگ باید از هر گونه مانع یا حفره هایی که امکان جمع شدن رسوبات را دارد و مانع جریان گردد عاری باشد .

-وقتی که لوله های تخلیه مولدهای بخار در معرض حرارت مستقیم کوره قرار گیرد باید آنها را به وسیله مواد نسوز طوری عایق نمود که در ضمن به آسانی قابل بازرسی باشد .

-محل ریزش آب لوله های تخلیه مولدهای بخار باید طوری انتخاب گردد که خطری برای کارگران نداشته باشد و همچنین لوله های تخلیه نباید به فاضلاب مستراح و روشویی ها مربوط گردد مگر آنکه قبلاً از مخازن تخلیه مولد بخار عبور داده شود.

-در صورتی که مخازن تخلیه برای مولدهای بخار به کار رود این مخزن باید دارای وسایل زیر باشد :

الف – لوله های هواکش که شیر یا سوپاپی نداشته و سطح مقطع آن طوری باشد که از زیاد شدن فشار در مخزن جلوگیری نماید ..

ب – مخزن طوری نصب گردد که کلیه قسمتهای آنرا بتوان به سهولت بازرسی کرد

 

بازدیدها: 1

فهرست