طراحی و ساخت بویلرهایی با ضریب بازدهی بالا

گروه طراحی و محاسبات این شرکت پس از مطالعات مستمر موفق به دستاورد جدیدی شدند؛ تولید بویلر در ظرفیت 500000 به بالا در مدل وت بک بصورت فول و با کوره رپردار…..
ضریب انرژی ای دستگاهها……… +A می باشند.

بازدیدها: 3

فهرست