کد ۰۳

دانشگاهها و مراکز آموزشی :
⦁ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سجاد مشهد………….. ( Warm Water Boiler )

⦁ دانشگاه صنعت و معدن خراسان جنوبی – بیرجند……. ( Hot Water Boiler )

انشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند…………………….. ( Warm Water Boiler )

⦁ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند………………………. ( Warm Water Boiler )

⦁ دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي بجنورد………. ( Hot Water Boiler )

⦁ دانشگاه جهاد دانشگاهی خراسان شمالی – بجنورد… ( Hot Water Boiler )

⦁ دانشگاه دولتی خراسان شمالی – بجنورد……………. ( Hot Water Boiler )

⦁ دانشگاه فنی و مهندسی شماره 4 بجنورد ………… ( Warm Water Boiler )

⦁ دانشگاه آزاد واحد بجنورد- دانشكده هنر………………. ( Hot Water Boiler )

⦁ دانشگاه علوم قرآنی خراسان شمالی- بجنورد……….. ( Hot Water Boiler )

⦁ دانشگاه جامع علمی کاربردی دارالفنون بجنورد……….. ( Hot Water Boiler )

⦁ دانشگاه آزاد واحد ارسنجان – فارس…………………… ( Hot Water Boiler )

⦁ دانشگاه آزاد واحد چالوس – مازندران………………….. ( Hot Water Boiler )

⦁ دانشگاه آزاد واحد قائمشهر – مازندران………………… ( Hot Water Boiler )

⦁ دانشگاه آزاد واحد آذربايجان غربي – شهرستان كليبر … ( Hot Water Boiler )

⦁ دانشگاه آزاد واحد آذربايجان شرقی تبریز ( 12 دستگاه ) ( Hot Water Boiler )

⦁ دانشگاه علوم پزشکی تبریز………………………… ( Warm Water Boiler )

⦁ دانشگاه علوم پزشکی زنجان……………………….. ( Warm Water Boiler )

⦁ دانشگاه آزاد واحد سیستان و بلوچستان – زاهدان…… ( Hot Water Boiler )

⦁ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان…………………. ( Hot Water Boiler )

⦁ دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان …………………. ( Hot Water Boiler )

⦁ شرکت تاسیساتی کنترل کرانه …………………….. ( Warm Water Boiler )

⦁ دانشگاه کشاورزی واحد کردستان – سنندج…………… ( Hot Water Boiler )

⦁ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز –آقای پاکنژاد ……….. ( Hot Water Boiler )

⦁ موسسه دارالفنون بجنود……………………………..( Warm Water Boiler )

⦁ دبیرستان کارو دانش خلیج فارس بجنورد……………..( Warm Water Boiler )

⦁ اداره کل نوسازی مدارس استان مازندران…………… ( Warm Water Boiler )

⦁ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ……………………….. ( Warm Water Boiler )

⦁ دانشگاه سنندج ( ساختمان مرکزی………………… ( Warm Water Boiler )

⦁ حوزه علمیه کل خراسان جنوبی – بیرجند……………..Warm Water Boiler )

⦁ حوزه علمیه خراسان جنوبی – قائن…………………… ( Hot Water Boiler )

⦁ حوزه علمیه خراسان جنوبی – اسدیه……………… ( Warm Water Boiler )

⦁ حوزه علمیه خراسان جنوبی – حاجی آباد قائن……….. ( Hot Water Boiler )

⦁ هیئت محبان عالم بیرجند………………………………. ( Hot Water Boiler )

⦁ حوزه علمیه آذربایجان شرقی – تبریز……………………Warm Water Boiler )

⦁ حوزه علمیه فارس – شیراز……………………………..Warm Water Boiler )

⦁ حوزه علمیه خراسان جنوبی ( خواهران ) – خواف……. ( Hot Water Boiler )

 

 

 

 

 

 

بازدیدها: 13

فهرست