کد ۰۸

صادرات :
⦁ افغانستان – موسسه تحصیلات عالی قالب هرات …………… ( Hot Water Boiler )

⦁ افغانستان – آقای رضايي …………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

⦁ افغانستان – آقاي عنايتيان ………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

⦁ افغانستان – شفاخانه چهارصد بستر هرات حوزوی هرات ( Hot Water Boiler )

⦁ بیمارستان عثمان هرات …………………………….( Steam Boiler-hot water boiler )

⦁ بیمارستان موهمد ……………………………………..( Steam Boiler-hot water boiler )

⦁ سلیمانیه عراق – شرکت ارخوان ………………………………………….( Steam Boiler )

⦁ شرکت سلولوز – عراق ………………………………………………………..( Steam Boiler )

⦁ شرکت لبنیات زوار کربلا ( اربیل ) ………………………………………. ( Steam Boiler )

⦁ مجموعه آبی ریور ساید ( عشق آباد ) ……………….. Hot Water Boiler) Steam &)

⦁ مجموعه آبی سلامت ( ایروان – ارمنستان ) ………. Hot Water Boiler) Steam &)

⦁ مجموعه آبی نشاط و طراوت ( باکو – آذربایجان )……… Hot Water Boiler) Steam &)

⦁ مرکز خرید و سرگرمی – سلیمانیه ( عراق ) …………………. ( Hot Water Boiler )

⦁ مجتمع اداری و تجاری خادم – بغداد ( عراق ) ……………… ( Hot Water Boiler )

بازدیدها: 10

فهرست