متال دیگ -اصول طراحی ساختار دیگ بخار

-آبرسانی دیگ بخار  متال دیگ

– در صورتی که تغذیه مولدهای بخار تماماً از بخار تقطیر شده به عمل نیاید لازمست برای تامین کمبود از آبهای مناسبی که سبک و تصفیه کرده باشند مصرف نمایند تا از خوردگی جدار مولدهای بخار و ایجاد رسوب جلوگیری شود. همچنین می بایستی در مولدهای بخاری که از آب تقطیر شده و برگشتی استفاده می گردد در مسیر تغذیه آب به دیگ دستگاه جذب گازهای محلول در آب نصب گردد.

انتهای لوله های آب رسانی باید دارای شرایط زیر باشد:

الف – طوری نصب شود که آب ورودی در هیچ حال مستقیماً به سطوحی که در معرض تشعشع آتش یا تماس با گاز در درجات حرارت زیاد می باشند برخورد ننمایند و همچنین این برخورد نزدیک به اتصالات پرچ (یا جوش ) شده پوسته کوره یا اتصالات پرچ (یا جوش ) شده جدار دیگ متال دیگ صورت نگیرد.

ب – در صورت لزوم موانع سپر مانندی برای انحراف جریان آب از اتصالات پرچ (یا جوش ) شده تعبیه نمایند.

: لوله های آب رسانی مولدهای بخار باید به یک شیر یک طرفه (یا سوپاپ سد کننده ) مجهز بوده و بین آن و مولد بخار شیر دیگری نصب گردد.

– در صورتی که تعداد ۲ یا چند مولد بخار از منبع مشترکی آب بگیرند هر یک از انشعابات لوله های آب رسانی نیز باید دارای شیری باشند که بین شیر کنترل یک طرفه و منبع آب رسانی نصب شده باشند به نحوی که مانع جریان آب از مولد به مولد دیگر گردد.

– وقتی که پیش گرم کن و یا دستگاه های دیگر گرم کننده آب ورودی مستقیماً بدون واسطه یک شیر متصل به مولد بخار باشد در این صورت شیرهای آب رسانی و یا شیرهای کنترل یکطرفه باید قبل از پیش گرم کن و یا گرم کننده آب نصب گردد.

– درمواردی که دستگاه گرم کننده آب از نوع روباز بوده و با بخارهای خروجی یک دیگ بخار متال دیگ گرم شود. لازمست یک وسیله جداکننده روغن روی لوله خروج بخار ماشین نصب شود تا مانع اختلاط روغن با آب گردد.

-مولدهای بخار که بیش از ۲۵ متر مربع سطح حرارتی دارند باید لااقل دارای دو دستگاه آب رسانی مجهز به وسایل محرک مستقل باشند که در هر یک از آنها معادل دو برابر قدرت تبخیر مولد بوده باشد.

– در واحدهایی که از مولد بخار استفاده می نمایند لازمست آزمایش ها و کنترل های لازم را روی آب مصرفی و آب تصفیه شده خروجی دستگاه سختی گیر دیگ مستمراً به عمل آورده و نتیجه در فرم های مخصوص مولدهای بخار متال دیگ ضبط و نگهداری شود.

براساس آزمایشات فوق باید مواد شیمیایی لازم طبق نظر متخصصین در زمان ها مناسب به آب دیگ افزوده گردد.

 – پیش گرم کن آب دیگ بخار متال دیگ www.metaldig.com

پیش گرم کن هایی که روی مولدهای بخار به کار می روند باید دارای تجهیزات زیر باشند

الف – دماسنج برای تعیین درجه حرارت آب ورودی و خروجی پیش گرم کن .

ب – دریچه تنظیم کننده میزان خروج دود بین محفظه احتراق و پیش گرم کن .

ج – دهانه های دست رو روی کلکتورها در مقابل هر یک از لوله ها به منظور خارج ساختن رسوبات جمع شده در داخل آن. .

د – یک سوپاپ اطمینان .

-اطاق پیش گرم کن ها باید دارای دریچه های تهویه ای باشند که به وسیله آنها جریان هوا در فضای دور پیش گرم کن سهل گردد و همچنین دارای دریچه های انفجار باشد که در مواقع انفجار و ازدیاد بی موقع فشار داخل اطاق به طرف خارج باز گردد، این دریچه ها بایستی در ارتفاع حداقل دو متر از پاگرد باشند.

بویلر متال دیگ  – دستگاه خودکار مکش دود

– تنظیم کننده های خودکار ورودی هوا و خروجی دود در مولدهای بخار باید طوری تعبیه شده باشند که در موقع خراب شدن و یا از کار افتادن مکانیسم خود کار آنها از بسته شدن مجرای خروجی دود و باز شدن مجرای ورودی هوا جلوگیری به عمل آید..

– سیستم های سوخت رسانی دیگ بخار www.bokhargostar.com

-درمولدهای بخار باسوخت گازباید مجهز وسایل زیر باشد :‎

الف – دیگ متال دیگ شیر مخصوص به منظور قطع سریع گاز.

ب – یک مجرای قاب تنظیم ورود گاز و یا مجرایی که دهانه آن برحسب احتیاج قابل تعویض باشد.

ج – یک سد کننده قابل تنظیم هوای مورد نیاز که بتواند به طور کامل ورود هوا را قطع کند. این سد کننده باید دارای ضامن فنری و یا پیچی باشد که از باز شدن بی مورد آن جلو گیری کند.

د – یک لوله مخلوط کننده هوا و گاز که طولش لااقل ۶ برابر کوچکترین قطر آن باشد.

هـ – شعله کوچک دایمی (گیرانه ).

و – تا حدود امکان یک تنظیم کننده خودکار ورود گاز که با فشار بخار عمل کند و به نحوی ساخته شود که در موقع خرابی آن بخار به داخل اطاق سوخت و یا لوله های ورودی گاز نفوذ ننماید.

-مولدهای بخاری که باسوخت گاز کار می کنند نباید در محوطه محصور نصب شود مگر اینکه محوطه مذکور مجهز به وسایل تهویه دائم باشد تا از جمع شدن گاز در آن جلوگیری به عمل آید.

– در مورد مولدهای بخار ذغال سوز که به طور خود کار تغذیه می شوند کلیه قسمت های متحرک که احتمال برخورد با کارگر دارند و ایجاد خطر می نمایند باید به وسایل لازم طبق مقررات مربوط به این موضوع حفاظت شده باشند.

اتوکلاوهایی که مستقیماً با شعله گرم می شوند

– اتوکلاوهایی که مستقیماً با شعله گرم می شوند باید مجهز به یک ترموکوپل الکتریک باشند که در داخل و کف اتوکلاو جوش شده باشد تا موقعی که حرارت اتوکلاو از حد مجاز تجاوز کند سبب قطع سوخت اتوکلاو گردد.

  – فشار و درجه حرارت

– مولدهای بخار با فشار کم که در این فصل مورد بحث می باشد آنهایی هستند که بخار حاصله صرفاً برای گرم کردن در فشار کم به کار برده شود و فشار موثر بخار از یک آتمسفر (یک کیلو گرم بر سانتیمتر مربع ) تجاوز ننماید. دیگهای آب گرم متال دیگ مورد بحث در این فصل نیز دیگهایی هستند که درجه حرارت آب گرم تولیدی از ۱۲۰ درجه سانتیگراد بیشتر نباشد در غیر این دو حالت و در صورت تجاوز فشار یا درجه حرارت از حدود فوق الذکر مولد یا دیگ متال دیگ مشمول مقررات فصل دوم (مولدهای بخار با فشار قوی و متوسط ) بوده و جنس ساختمانی آنها نمی تواند از چدن باشد ..

 – دریچه های بازدید دیگ بخار متال دیگ

– مولدهای بخار با فشار کم که از ورقه فولاد ساخته شده باشند باید دارای دریچه بازدید آدم رو و دریچه شستشو(دریچه دست رو) برای تمیز کردن باشد تا به وسیله آنها بازرسی داخلی و رسوب گیری امکان پذیر گردد ولی در مورد مولدهای کوچک که ورود کارگر غیر ممکن است می توان از تعبیه دریچه آدم رو صرفنظر کرد.

– مولدهای بخار با فشار کم و دیگهای آب گرم که از چدن ساخته شده اند باید دارای دریچه های شستشو مناسب جهت رسوب گیری باشند.

  – سوپاپ اطمینان دیگ بخار متال دیگ

-مولد بخار با فشار کم باید لااقل مجهز به یک سوپاپ اطمینان یا وسیله ایمنی دیگر جهت تخفیف فشار زایدی که احیاناً ایجاد شود باشد. این وسایل لازم است قبلاً از نظر ساختمانی و درستی عمل مورد آزمایش قرار گیرد.

-سوپاپ های اطمینان باید پلمپ گردد. ضمناً طوری تنظیم نشوند که بخار را در فشاری کمتر از یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع تخلیه نماید. پلمپ باید طوری به سوپاپ اطمینان متصل گردد که نتوان آن را بدون شکستن پلمپ از دستگاه جدا نمود.

– سوپاپ اطمینان فشار آب دیگ بخار متال دیگ

هر دیگ آب داغ باید لااقل مجهز یک سوپاپ اطمینان یا مخزن انبساط باشد-

-سوپاپ های اطمینان فشار آب برای دیگهای آب داغ متال دیگ باید طوری تنظیم شده باشد که در فشارهای مساوی با اندکی کمتر از فشار موثر مجاز دیگ باز گردد..

– درسوپاپ های اطمینان فشارآب استعمال دیافراگم و نشیمن های لاستیکی با اجناس مشابه که دراثر آب داغ یا بخارپوسیدگی و یاخرابی پیداکند و ازکاربیفتدممنوع است .

– سوپاپ های اطمینان فشار آب باید طوری قرار گیرد که خطر سوختگی برای افراد ایجاد نکند یا به وسیله لوله به خارج ادامه پیداکند.

– در صورتی که در لوله ورودی آب مولد بخار با فشار کم یا دیگ آب داغ متال دیگ شیر سد کننده نصب شده باشد لازمست شیر سد کننده دیگری در لوله خروجی نصب گردد.

– در صورتی که ۲ یا چند مولد بخار با فشار کم یا دیگ آب داغ به لوله یا شبکه مشترک متصل باشد لازمست در لوله های ورود و خروج هر کدام شیرهای سد کننده ای وجود داشته باشد.

در فایل اصلی این آیین نامه  – منبع آب پرکن متال دیگ (منبع انبساط )

-منبع های آب پرکن مولدهای بخار با فشار کم یا دیگهای آب داغ متال دیگ تابع همان مقررات مواد در بخش ۵ از فصل دوم مربوط به مولدهای بخار با فشار متوسط و قوی می باشد.

 – فشار سنج دیگ بخار متال دیگ

– هرمولد بخار با فشار کم باید مجهز به یک فشار سنج بخار باشد که ساختمان و نصب آن مربوط به مولدهای بخار با فشار زیاد و متوسط تطبیق نماید.

 – فشار سنج آب

-هر دیگ آب داغ متال دیگ باید مجهز به یک فشار سنج آب باشد و این دستگاه طوری به دیگ یا به لوله اصلی خروجی متصل باشد که جداکردن آن از دیگ میسر نباشد مگر به وسیله شیر مخصوص خود دستگاه و شیر مخصوص فشار سنج روی لوله ای نزدیک به آن نصب می گردد. این شیر دارای دسته گونیا شکل می باشد که در موقع باز بودن به موازات لوله آب قرار می گیرد.

صفحات فشار سنج در دیگهای آب متال دیگ داغ باید-

الف – لااقل تا یک برابر و نیم حداکثر فشار مجاز درجه بندی شده باشد.

ب – رقم شاخص حداکثر فشار مجاز به رنگ قرمز نشانه گذاری شده باشد.

– تنظیم کننده سوخت به وسیله فشار بخار متال دیگ

– وقتی دستگاه تنظیم سوخت به وسیله فشار بخار فرمان داده شود باید این دستگاه طوری تنظیم شده باشد که مانع بالارفتن فشار مولد از یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع گردد.

 – دماسنج

هر دیگ آب داغ متال دیگ باید مجهز به یک دماسنج با رعایت شرایط زیر باشد-

الف – طوری نصب شده باشد که به سهولت بتوان در موقع خواندن فشار دیگ درجه حرارت را نیز خواند.

ب – طوری به دیگ مرتبط شود که همیشه درجه حرارت آب دیگ متال دیگ را تعیین نماید.

 – دستگاه تنظیم سوخت به وسیله درجه حرارت

– هر دیگ آب داغ متال دیگ باید مجهز به یک دستگاه تنظیم سوخت باشد که تحت تاثیر درجه حرارت آب عمل نماید، این دستگاه میزان سوخت را طوری تنظیم می نماید که درجه حرارت آب نتواند از ۱۲۰ در جه سانتیگراد تجاوز نماید.

  – آب نمای شیشه ای

هر مولد بخار با فشار کم باید مجهز به یک یا چند دستگاه آب نمای شیشه ای باشد به طوریکه –

الف – در قسمت پایین یک شیر برای تسهیل تمیز کردن در نظر گرفته شود.

ب – از نظر سایر شرایط با مولدهای بخار با فشار متوسط و قوی تطبیق نماید.

 – شیرهای کنترل سطح آب دیگ بخار متال دیگ

هر مولد بخار با فشار کم باید دارای دو یا چند شیرکنترل سطح آب باشد به طوری که –

الف – در بالاترین و پایین ترین سطح مجاز آب دیگ متال دیگ نصب گردد.

ب – با مقررات مربوط به مولدهای بخار با فشار متوسط و قوی تطبیق نماید

بازدیدها: 0

فهرست