کد ۰۹

⦁ موسسه دارالفنون بجنود…………………………………………….( Warm Water Boiler )

⦁ دبیرستان کارو دانش خلیج فارس بجنورد…………………..( Warm Water Boiler )

⦁ اداره کل نوسازی مدارس استان مازندران…………………… ( Warm Water Boiler )

⦁ حوزه علمیه کل خراسان جنوبی – بیرجند…………………..Warm Water Boiler )

⦁ حوزه علمیه خراسان جنوبی – قائن……………………………… ( Hot Water Boiler )

⦁ حوزه علمیه خراسان جنوبی – اسدیه……………………….. ( Warm Water Boiler )

⦁ حوزه علمیه خراسان جنوبی – حاجی آباد قائن…………….. ( Hot Water Boiler )

⦁ مسجد قباد تربت جام……………………………………………….. ( Warm Water Boiler )

⦁ حوزه علمیه آذربایجان شرقی – تبریز……………………………Warm Water Boiler )

⦁ حوزه علمیه فارس – شیراز…………………………………………Warm Water Boiler )

⦁ حوزه علمیه خراسان جنوبی ( خواهران ) – خواف………….. ( Hot Water Boiler )

⦁ ساختمان اداره کل تربیت بدنی تبریز…………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

 

بازدیدها: 11

فهرست